Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.
MOKYLOS TARYBA
1.    Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – pirmininkas
2.    Lina Martinavičienė – auklėtoja – pirmininko pavaduotojas
3.    Alma Kaniavaitė – auklėtojos padėjėja – sekretorius
4.    Regina Kupetienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narys
5.    Silvijana Paulauskienė – bendrosios praktikos slaugytoja – narys
6.    Irena Latvėnienė – auklėtojos padėjėja – narys
7.    Simona Simonavičienė – tėvų atstovas – narys
8.    Jurgita Karabinienė – tėvų atstovė – narys
9.    Mindaugas Drabuntas – tėvų atstovas – narys
DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
DARBO TARYBA
 1. Aušra Mačiulaitienė – auklėtoja – pirmininkas
 2. Asta Jonaitienė  – auklėtoja – pirmininko pavaduotojas
 3. Jolanta Chusainova – auklėtojos padėjėja – narys
MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
METODINĖ TARYBA
1.    Regina Kupetienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė – pirmininkas
2.    Vilija Minkevičienė – auklėtoja – sekretorius
3.    Andžela Juodienė – logopedė – narys
4.    Ilona Mikniuvienė – kūno kultūros auklėtoja – narys
5.    Virginija Vasiliauskienė – meninio ugdymo mokytoja – narys
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 1. Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
 2. Andžela Juodienė – logopedė – pirmininko pavaduotojas
 3. Silvijana Paplauskienė – bendrosios praktikos slaugytoja – sekretorius
 4. Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – narys
 5. Romualda Kulevičienė – priešmokyklinio ugdymo padagogė – narys
 6. Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys
ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
ATESTACIJOS   KOMISIJA
 1. Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
 2. Asta Baužienė – auklėtoja – sekretorius
 3. Asta Jonaitienė – auklėtoja – narys
 4. Sigita Kaučikienė – auklėtoja – narys
DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI
 1. Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
 2. Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys
 3. Silvija Dilbienė – sekretorė – narys
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Regina Gužauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriems klausimams.