Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje ,,Aitvarėlis” kuriami humaniški ir demokratiški ugdytojų ir ugdytinių santykiai.

Siekiama sukurti sveiką ir saugią aplinką, formuojamas pozityvus požiūris į sveiką gyvenseną.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos (paslauga teikiama nemokamai):

 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.

 Neformaliojo švietimo mokytojo (pedagogo) teikiama pagalba ir funkcijos (paslauga teikiama nemokamai):

 • kūno kultūros užsiėmimų, judriųjų žaidimų organizavimas;
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos prevencija;
 • sveikatos valandėlių organizavimas;
 • sporto švenčių, pramogų organizavimas;
 • pedagogų ir tėvų švietimas sveikos gyvensenos klausimais.
 Neformaliojo švietimo (anglų kalba) mokytojo funkcijos (paslauga teikiama nemokamai):
 • supažindinimas su anglų kalbos pradmenimis;
 • kalbinių įgūdžių lavinimas;
 • vaikų iniciatyvumo, kūrybiškumo ir saviraiškos užsienio kalba skatinimas.
 Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • ligų ir traumų prevencija;
 • pirmos medicininės pagalbos teikimas;
 • vaikų mitybos organizavimas;
 • tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas.

 

Klaipėdos lopšelį-darželį “Aitvarėlis” kuruoja Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė:

 • įstaigos darbuotojų ir vaikų tėvų (įtėvių, globėjų) konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vaiko elgesio stebėjimas įstaigoje ir rekomendacijų teikimas įstaigos bendruomenei.
  Registruotis individualioms konsultacijos galima šiais Klaipėdos PPT telefono numeriais: (8 46) 342253;
  mob. (8 699) 10201.