Meniu Uždaryti

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOJE VEIKIA ŠIOS KOMISIJOS IR TARYBOS:

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

 • Lina Jokubauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
 • Lina Martinavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Alma Kaniavaitė-Kubilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Liudmila Kaunienė – specialistė 
 • Dovilė Niunevienė – auklėtojos padėjėja 
 • Gražina Jonkienė – auklėtojos padėjėja 
DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
 • Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – pirmininkas
 • Modesta Alsytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Loreta Petrylienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja mokytojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas
 • Sigita Kaučikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Alma Kaniavaitė-Kubilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Andžela Juodienė – logopedė 
 • Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja 
 • Virginija Vasiliauskienė – meninio ugdymo mokytoja 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas
 • Alma Kaniavaitė-Kubilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Andžela Juodienė – logopedė 
 • Vilija Minkevičienė – ikimokyklinio  ugdymo mokytoja 
 • Rimantė Balnytė – sveikatos specialistė 
 • Sigita Kaučikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

 • Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
 • Vilija Minkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Irina Dirškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Asta Jonaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ
 • Lina Martinavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
 • Jurgita Krivickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Aistė Numavičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Eglė Bačiliūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Nijolė Djakova, direktoriaus pavaduotoja.

 

Skip to content