Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOJE VEIKIA ŠIOS KOMISIJOS IR TARYBOS:

 

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

Lina Martinavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas;
Loreta Petrylienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius;
Alma Kaniavaitė-Kubilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
Liudmila Kaunienė- specialistė – narys;
Jurgita Alminienė – auklėtojos padėjėja – narys;
Gražina Jonkienė – auklėtojos padėjėja – narys.
Marija Derkintienė – tėvų atstovė – narys;
Neringa  Januškevičiūtė – tėvų atstovė – narys;
Viktorija Leknienė – tėvų atstovė – narys.
DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – pirmininkas;
Jolanta Chusainova – auklėtojos padėjėja – sekretorius;
Liudmila Kaunienė – specialistė – narys.

 

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja mokytojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas;
Vilija Minkevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius;
Irina Dirškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
Loreta Petrylienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
Andžela Juodienė – logopedė – narys;
Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – narys;
Virginija Vasiliauskienė – meninio ugdymo mokytoja – narys.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas;
Alma Kaniavaitė-Kubilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius;
Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – narys;
Andžela Juodienė – logopedė – narys;
Romualda Kulevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
Rimantė Balnytė – visuomenės sveikatos specialistė – narys.

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas;
Asta Baužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius;
Irina Dirškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
Vilija Minkevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narys.
VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ
Jurgita Krivickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas;
Loreta Petrylienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius;
Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys;
Regina Kazilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
Nideta Skiudulaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys.
 

DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI

1.   Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
2.   Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys
3.   Silvija Dilbienė – raštinės administratorė – narys

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Nijolė Djakova, direktoriaus pavaduotoja.