Meniu Uždaryti

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOJE VEIKIA ŠIOS KOMISIJOS IR TARYBOS:

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija, telkianti pedagogus, tėvus, nepedagoginio personalo atstovus demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti Įstaigos direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.

 • Alma Kaniavaitė-Kubilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
 • Gabrielė Skurvydaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Aistė Numavičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Liudmila Kaunienė – specialistė 
 • Renata Repšienė  – auklėtojos padėjėja 
 • Dovilė Niunevienė – auklėtojos padėjėja 
DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
 • Justė Gedminienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
 • Modesta Alsytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Lina Gališanskienė – auklėtojos padėjėja

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 • Asta Jonaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
 • Eglė Bačiliūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja mokytojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas
 • Alma Kaniavaitė-Kubilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Virginija Vasiliauskienė – meninio ugdymo mokytoja
 • Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja 
 • Andžela Juodienė – logopedė 
 • Sigita Kaučikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Asta Baužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas
 • Andžela Juodienė – logopedė – pavaduotojas
 • Vida Baltrimienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
 • Vilija Minkevičienė – ikimokyklinio  ugdymo mokytoja 
 • Rimantė Balnytė – sveikatos specialistė 
 • Sigita Kaučikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

 • Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
 • Vilija Minkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Irina Dirškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Asta Jonaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ
 • Lina Martinavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
 • Jurgita Krivickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Aistė Numavičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Eglė Bačiliūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Nijolė Djakova, direktoriaus pavaduotoja.

 

Skip to content