Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

MOKYKLOS TARYBA

1.    Lina Martinavičienė – auklėtoja – pirmininkas
2.    Jurgita Alminienė  – auklėtojos padėjėja – pirmininko pavaduotojas
3.    Giedrė Petrošienė – auklėtoja – sekretorius
4.    Liudmila Kaunienė – specialistė – narys
5.    Vaida Gridiajevienė – auklėtoja – narys
6.    Renata Mikalajūnienė – auklėtojos padėjėja – narys
7.    Simona Simonaitienė – tėvų atstovė – narys
8.    Neringa Januškevičiūtė – tėvų atstovė – narys

9.    Mindaugas Drabuntas – tėvų atstovas – narys

DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

DARBO TARYBA

1.   Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – pirmininkas
2.   Jolanta Chusainova – auklėtojos padėjėja – sekretorius
3.   Liudmila Kaunienė – specialistė – narys

 

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

METODINĖ TARYBA

1.    Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas
2.    Vilija Minkevičienė – auklėtoja – sekretorius
3.    Sigita Kaučikienė – auklėtoja – narys
4.    Loreta Petrylienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė- narys
5.    Andžela Juodienė – logopedė – narys
6.    Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – narys

7.    Virginija Vasiliauskienė – meninio ugdymo mokytoja – narys

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

1.    Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas
2.    Andžela Juodienė – logopedė – pirmininko pavaduotojas
3.    Romualda Kulevičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narys
4.    Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – narys
5.    Rimantė Balnytė – Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narys

6.    Alma Kaniavaitė – auklėtoja – sekretorius

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

ATESTACIJOS   KOMISIJA
1.    Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
2.    Asta Baužienė – auklėtoja – sekretorius
3.    Asta Jonaitienė – auklėtoja – narys
4.    Sigita Kaučikienė – auklėtoja – narys

DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI

1.   Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
2.   Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys
3.   Silvija Dilbienė – raštinės administratorė – narys

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Nijolė Djakova, direktoriaus pavaduotoja.