Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOJE VEIKIA ŠIOS KOMISIJOS IR TARYBOS:

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

 • Lina Martinavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
 • Loreta Petrylienė – neformaliojo švietimo mokytoja – sekretorius
 • Alma Kaniavaitė-Kubilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narys
 • Liudmila Kaunienė – specialistė  – narys
 • Jurgita Alminienė – auklėtojos padėjėja – narys
 • Gražina Jonkienė – auklėtojos padėjėja – narys
 • Vilma Leliugienė – tėvų aktyvo pirmininkė – narys
DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
 • Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo pedagogė – pirmininkas
 • Modesta Alsytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Jolanta Chusainova – auklėtojos padėjėja – narys

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja mokytojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas
 • Vilija Minkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Alma Kaniavaitė-Kubilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narys
 • Loreta Petrylienė – neformaliojo švietimo mokytoja – narys
 • Andžela Juodienė – logopedė – narys
 • Ilona Mikniuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja – narys
 • Virginija Vasiliauskienė – meninio ugdymo mokytoja – narys
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkas
 • Alma Kaniavaitė-Kubilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narys
 • Andžela Juodienė – logopedė – narys
 • Regina Valauskienė – ikimokyklinio  ugdymo mokytoja – narys
 • Rimantė Balnytė – sveikatos specialistė – narys
 • Justė Gedminienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

 • Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
 • Asta Baužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Irina Dirškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
 • Vilija Minkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ
 • Jurgita Krivickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
 • Loreta Petrylienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys
 • Regina Kazilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
 • Nideta Skiudulaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys

 

DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI

 

 • Aušra Jablonskienė – direktorė – pirmininkas
 • Vida Sabatauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys
 • Silvija Dilbienė – raštinės administratorė – narys

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Nijolė Djakova, direktoriaus pavaduotoja.