Meniu Uždaryti

VIDAUS AUDITAS

Mokyklos įsivertinimo (vidaus audito) tikslas kurti mokyklą kaip nuolat  besimokančią organizaciją,  kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti. Mokyklos įsivertinimo procese yra svarbu ne tiek pats vertinimas, kiek mokymasis. Tai augimo priemonė tiek individo, tiek organizacijos lygmeniu. Vidaus auditas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

Kaip mums sekasi?

Iš kur mes tai žinome?

Ką darysime toliau?

Nuo 2005 m., vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2005-07-22, Nr. ĮSAK-1557), visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomenduojama taikyti vidaus audito metodiką. Vidaus auditą rekomenduojama vykdyti penkiais etapais:

pasirengimas,  platusis auditas,  pasirinktos srities (rodiklių) analizė (arba giluminis auditas),  atsiskaitymas ir informavimas,  planavimas.

Vidaus auditą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta VAK  (vidaus audito koordinavimo) grupė.

Atlikdami platųjį auditą  įstaigos pedagogai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 labai gerai; 3 gerai; 2 patenkinamai; 1 nepatenkinamai. Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinus įstaigos privalumus ir probleminius (mažiausiai įvertintus) pagalbinius rodiklius, einama gilyn, pasirenkant vieną ar kelis rodiklius detaliai (giluminei) analizei.

Išsamiam pasirinkto rodiklio  įvertinimui naudojami mažiausiai trys metodai (pvz., dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos ir pan.). Tyrimuose siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomenės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus.

VAK grupė apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia įstaigos pedagogų tarybai, administracijai. Aptarti rezultatai pateikiami bendruomenei įstaigos stende, interneto puslapyje, tarybų posėdžiuose, įtraukiami į metų veiklos programas, strateginius, kvalifikacijos kėlimo ir kitus planus.

2014 m. vidaus audito rezultatų apibendrinimas

           2014 metais lapkričio mėnesį įstaigoje pravestas platusis auditas. Plačiajam auditui atlikti buvo pasirinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos apraše 6 priede pateiktos sritys, temos ir veiklos rodikliai.  Įstaigos pedagogai  užpildė 20 anketų, suskaičiuoti rezultatai, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.1.      Vaikų kultūra.

1.1.2.      Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika.

2.2.3.  Metodinė pagalba planavimui.

2.3.1.  Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas.

3.2.1.  Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais.

4.2.4.  Vaiko sveikatos stiprinimas.

6.2.3.  Strateginio plano ir metinės veiklos programos veiksmingumas.

Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:

2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė.

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba.

5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje.

6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas.

2014-2015 m. m. įstaigos Giluminiam auditui pasirinktas veiklos rodiklis 4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas.

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Aitvarėlis“ 2014-2015 metų vidaus audito ataskaita

parsisiųsti MS Word formatu

 

2015 METŲ PLAČIOJO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

        2015 metais lapkričio-gruodžio mėnesiais įstaigoje pravestas Platusis auditas (PL forma paimta iš „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos“, 2005). Buvo išdalintos 23 anketos. Po pedagogų apklausos gauti 22 atsakymai. VAK grupė suskaičiavo rezultatus. Iš jų matyti, kad geriausiai vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika;

2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika;

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais;

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose;

5.2.2. Ugdymą (si) skatinanti aplinka;

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija.

Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;

3.2.1. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba;

5.3.1. Finansavimas.

2015-2016 m. m. Giluminiam auditui įstaiga pasirinko geriausiai įvertintą veiklos rodiklį

5.2.2. Ugdymą (si)  skatinanti aplinka.

 

Skip to content